Договор за влог

Договор за влог

 • С договора за влог  влогодателят е длъжен: да изплати уговореното възнаграждение на влогоприемателя; да заплати всички извънредни, необходими и неотложни разноски, които влогоприемателят е направил във връзка със съхранението и пазенето на вещта; при поискване на вещта преди изтичане срока на договора да заплати разходите, които влогоприемателят е направил с оглед на целия срок; да уведоми влогоприемателя за всички скрити недостатъци на вещта при предаването й за отговорно пазене.
 • С договора за влог влогодателят може да иска по всяко време връщане на вещта от влогоприемателя.
 • С договора за влог   влогодателят дължи възнаграждение съответно на изтеклия период на съхранение на вещта от влогоприемателя, в случай че поиска връщане на вещта преди изтичане на срока на договора.
 • С договора за влог  влогоприемателят се задължава за следното:
  – да върне вещта на влогодателя заедно с плодовете й след изтичане срока на договора, при прекратяването му или при поискване от влогодателя;
  – да съхранява вещта с грижата на добър стопанин и по начин, който не допуска влошаване на качествените й показатели;
  – да пази вещта от противоправни посегателства на трети лица;
  – да не използва вещта, нито плодовете й, без изрично (писмено) съгласие от страна на влогодателя.
 • Договора за влог се прекратява: с изтичането на договорения срок и с връщането на вещта на влогодателя.

Образец на договор за влог

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за влог, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за влог

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото