Договор за извършване на строително-ремонтни дейности

Договор за извършване на строително-ремонтни дейности

  • С договора за извършване на строително-ремонтни дейности възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение от страна на възложителя, уговорените строително- ремонтни работи.
  • В договора за извършване на строително-ремонтни дейности количеството, обемът и видове ремонтни работи и влаганите материали следва да се изпълнят съгласно уговореното в договора. Строително-ремонтните работи се осъществят със средства, материали и съответната квалифицирана работна ръка на изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.
  • С договора за извършване на строително-ремонтни дейности изпълнителят се задължава да изпълни договорените строително- ремонтни работи качествено и в договорения срок при спазване на условията на възложителя и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.
  • С договора за извършване на строително-ремонтни дейности изпълнителят се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки в извършени работи, констатирани от възложителя, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, както и да осигури квалифициран технически ръководител на обекта.
  • При договора за извършване на строително-ремонтни дейности приемането на строително-ремонтните работи се удостоверява с протокол, подписан от двете страни, в който се описва извършената работа: количество СРР, качество, стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

Образец на договор за извършване на строително-ремонтни дейности

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за извършване на строително-ремонтни дейности, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за извършване на строително-ремонтни дейности

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото