Договор за лизинг

Договор за лизинг

  • С договора за лизинг лизингодателят предоставя на лизингополучателя за ползване при предварително уговорени условия определено имущество.
  • С договора за лизинг срещу отстъпеното ползване лизингополучателят се задължава да заплаща възнаграждение под формата на лизингови вноски.
  • При договора за лизинг в определен от страните срок след предаването лизингополучателят е длъжен да прегледа обекта на лизинга и ако установи недостатъци, които го правят негоден за уговореното ползване или значително затрудняват ползването или лишават лизингополучателя от ползите, които разумно е очаквал да извлече от ползването, е длъжен незабавно да уведоми лизингодателя. Ако в този срок лизингополучателят не направи възражения, обектът на лизинга се счита приет.
  • С договора за лизинг за ползването на вещта лизингополучателят дължи уговореното лизингово възнаграждение.

Образец на договор за лизинг

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за лизинг, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за лизинг

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото