Договор за наем

Договор за наем

  • С договора за наем наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване определена вещ срещу възнаграждение.
  • С договора за наем наемателят се задължава да си служи с наетата вещ по уговорения начин.
  • При договора за наем наемателят няма право да пренаема вещта без съгласието на наемодателя.
  • При договора за наем наемодателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от наемателя и не се дължат на обикновеното употребление на вещта. Ако той откаже да изпълни това си задължение, наемателят има право да отстрани сам повредите с грижата на добър стопанин, като прихване стойността на направените разходи срещу наема, или да развали договора. Наемателят може да иска и обезщетение за причинени вреди, но само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря.
  • При договора за наем наемателят е длъжен да върне вещта след прекратяването на договора в същото състояние, в което е била предадена, като се отчита обичайното изхабяване.

Образец на договор за наем

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за наем, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за наем

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото