Договор за поръчка

Договор за поръчка

 • С Договора за поръчка доверителят възлага, а довереникът приема да извърши от името и за сметка на доверителя определени правни действия.
 • С Договора за поръчка за изпълнението на поръчката доверителят се задължава: да заплати на довереника уговореното възнаграждение в определен срок, след като довереникът отчете изпълнението на поръчката; да заплати на довереника направените по изпълнението на поръчката разноски
 • При Договора за поръчка довереникът е длъжен:
  – да изпълни поръчката с грижата на добрия стопанин;
  – да изпълни поръчката съгласно уговореното в този договор и указанията на доверителя;
  – да изпълнява нарежданията на доверителя относно изпълнението на поръчката;
  – да изпълни поръчката лично;
  – по искане на доверителя да го уведомява за хода на изпълнението на поръчката;
  – да уведоми доверителя при възникване на пречки или невъзможност за изпълнение на поръчката;
  – да съхранява грижливо имуществото и паричните средства, които са му предоставени за изпълнението на поръчката;
  – да уведоми Доверителя за изпълнението на поръчката;
  – да предаде на Доверителя всичко, което е получил при изпълнение на поръчката;
  – да представи на доверителя отчет за направените разходи, придружен с доказващи ги документи.
 • При Договора за поръчка доверителят е длъжен:
  – да упълномощи довереника за действията, предмет на този договор;
  – да осигури и предаде на довереника средствата, необходими за изпълнение на поръчката;
  – да предостави на довереника документите и информацията, необходими за изпълнение на поръчката;
  – да приеме резултатите от поръчката;
  – да заплати на довереника направените във връзка с поръчката разноски;
  – да заплати на довереника уговореното възнаграждението.

Образец на договор за поръчка

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за поръчка, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за поръчка

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото