Договор за продажба на изплащане

Договор за продажба на изплащане

 • С договор за продажба на изплащане продавачът прехвърля на купувача правото на собственост върху опредена вещ, наричана по-долу вещта, срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати в размера и на разсрочено плащане при условията, уговорени с настоящия договор’
 • С договор за продажба на изплащане продавачът е длъжен: да прехвърли правото на собственост върху вещта на купувача след плащане на последната вноска от цената; да съобщи на купувача за претенциите на трети лица към вещта, когато има такива; да предаде на купувача вещта съгласно правилата на чл. 6 от настоящия договор.
 • С договор за продажба на изплащане продавачът се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.
 • При договор за продажба на изплащане продавачът не отговаря за повреди и отклонения от качеството на вещта, възникнали вследствие на нейната неправилна употреба и експлоатация от страна на купувача.
 • С договор за продажба на изплащане купувачът е длъжен:
  – да заплати на продавача уговорената цена;
  – да получи вещта в срока и на уговореното място;
  – да прегледа вещта при получаването й и, ако има възражения, да уведоми незабавно продавача.

Образец на договор за продажба на изплащане

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за продажба на изплащане, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за продажба на изплащане

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото