Договор за проектиране

Договор за проектиране

 • С договора за проектиране проектантът се задължава да извърши проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове и заданието за проектиране, което е неразделна част от този договор.
 • С договора за проектиране възложителят се задължава да създаде на проектанта необходимите условия за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му заплати извършената работа по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.
 • С договора за проектиране проектанта се задължава: да изработи възложеното му от възложителя в срок; да изработи проекта така, че да отговаря на действащите нормативни изисквания и на заданието за проектиране; да предаде изработения проект в 5 (пет) екземпляра на възложителя.
 • С договора за проектиране възложителят е длъжен:
  – да окаже необходимото съдействие на проектанта за изпълнение на възложената му работа;
  – да приеме изработеното от проектанта с оглед изискванията на този договор;
  – да заплати на проектанта уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;
  – да уведоми проектанта за исканите промени в срок, който позволява отразяването им в проекта и е договорен между страните предварително с анекс към този договор.

Образец на договор за проектиране

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за проектиране, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за проектиране

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото