Договор за ремонт на общи части

Договор за ремонт на общи части

  • С договор за ремонт на общи части възложителят възлага, а изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извърши ремонт на общите части на етажната собственост в определен срок.
  • При договор за ремонт на общи части изпълнителят има право да получи, а възложителят се съгласява да заплати  договореното възнаграждение за всички ремонтни дейности, с вкл. ДДС, съгласно оферта.
  • С договор за ремонт на общи части изпълнителят се задължава да извърши ремонтните дейности с грижата на добрия стопанин (търговец), като изпълни работата си така, че общите части да бъдат годни за обикновеното си предназначение.
  • При договор за ремонт на общи части изпълнителят е длъжен да влага качествени материали при изпълнение на ремонтните дейности и носи отговорност за тяхното качество.
  • При договор за ремонт на общи части при приключване на ремонта изпълнителят се задължава да предостави на възложителя количествено-стойностна сметка за всички изпълнени СМР, описани по вид, цена, единична стойност, обща стойност. Тази сметка е неразделна част от Протокола за приемане на СМР. Възложителят, чрез свой представител, има право да прави текущи проверки на работата на Изпълнителя.
  • При договор за ремонт на общи части при приключване на ремонта възложителят е длъжен да прегледа работата и ако установи дефекти при изпълнението, да предупреди веднага Изпълнителя, като поиска отстраняването им за сметка на изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за скрити дефекти, в рамките на гаранционните срокове по ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове.

Образец на договор за ремонт на общи части

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за ремонт на общи части, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за за ремонт на общи части

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото