Договор за финансов лизинг

Договор за финансов лизинг

  • При договора за финансов лизинг в съответствие с поръчката на лизингополучателя лизингодателят се задължава да придобие от трето лице, наричано по-долу доставчик, определено  имущество и да го предостави на лизингополучателя за ползване.
  • С договора за финансов лизинг лизингополучателят се задължава да ползва обекта на лизинга съгласно предназначението му.При договора за лизинг в определен от страните срок след предаването лизингополучателят е длъжен да прегледа обекта на лизинга и ако установи недостатъци, които го правят негоден за уговореното ползване или значително затрудняват ползването или лишават лизингополучателя от ползите, които разумно е очаквал да извлече от ползването, е длъжен незабавно да уведоми доставчика и лизингодателя. Ако в този срок лизингополучателят не направи възражения, обектът на лизинга се счита приет. Ако веднага след уведомяването му съгласно предходната алинея доставчикът не предприеме действия за отстраняване на недостатъците или ако въпреки предприетите от него действия недостатъците не са отстранени, лизингополучателят може по свой избор:
    1. Да иска съответно намаляване на лизинговото възнаграждение;
    2. Да отстрани сам недостатъците за сметка на лизингодателя. В този случай Лизингополучателят може да прихване направените разходи срещу съответна част от лизинговото възнаграждение;
    3. Да прекрати едностранно този договор, като уведоми лизингодателя предварително.
  •  За скрити недостатъци, които са съществували към момента на предаването на обекта на лизинга, но не са се проявили и не са открити в срока по ал. 1, лизингодателят не носи отговорност. В тези случаи лизингополучателят може да предяви претенцията си направо срещу доставчика въз основа на прехвърлените му права по договора за доставка.
  • При договора за лизинг за ползването на вещта лизингополучателят дължи лизингово възнаграждениеПри договора за лизинг за ползването на вещта лизингополучателят дължи лизингово възнаграждение.

Образец на договор за финансов лизинг

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за финансов лизинг, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за финансов лизинг

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото