Предварителен договор за продажба на МПС

Предварителен договор за продажба на МПС

  • С предварителен договор за продажба на МПС купувачът се задължава да заплати на продавача срещу прехвърляне на негово име и в изискващата се от закона форма – писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните, на съответното право на собственост върху МПС-то, за определена сума, която ще бъде платена по договорения начин.
  • С предварителен договор за продажба на МПС продавачът декларира, че е единствен и пълноправен собственик на МПС-то (собствеността на МПС-то не е прехвърлена на други лица, няма сключени други предварителни договори за покупко-продажба на МПС-то, същото не се издирва като откраднато от органите на МВР), не е упълномощавал други лица за продажба на МПС-то, няма учредени залози, нито наложени запори за разпореждане върху него, няма неприключили делбени, бракоразводни и други дела и съдебни спорове, касаещи собствеността му, както и сключени наемни договори, малолетни и непълнолетни съсобственици и др., МПС-то не е предмет на изпълнителни и обезпечителни производства за публични и частни вземания.
  • От датата на предварителния договор за продажба на МПС, продавачът няма право да прехвърля собствеността на МПС-то на лица различни от купувача, нито да го залага.
  • С предварителен договор за продажба на МПС продавачът се задължава, към момента на сключване на окончателния договор за продажба на МПС-то, да погаси всички дължими текущи плащания за него (задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, местни данъци – данък върху превозните средства и пътен данък, за текущата и предишни години) и към същия момент да предаде на купувача съответните оригинали на квитанциите, удостоверяващи извършените плащания. Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, както и дължимите данък върху превозните средства и пътен данък трябва да са платени до датата на сключване на окончателния договор.
  • С предварителен договор за продажба на МПС купувачът се задължава да плати на продавача, договорената продажна цена за МПС-то по начина, сроковете и в размера, уговорени в настоящия договор.

Образец на Предварителен договор за продажба на МПС

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Предварителен договор за продажба на МПС, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> предварителен договор за продажба на МПС

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото