Договор за аренда на земеделска земя и имущество

Договор за аренда на земеделска земя и имущество

  • С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендодателят се задължава да предостави на Арендатора за временно ползване земеделска земя. Заедно със земеделската земя арендодателят предоставя за временно ползване движимото и недвижимо имущество, предназначено за земеделско производство.
  • С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът се задължава да заплаща арендно възнаграждение.
  • С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендодателят е длъжен да предаде обекта на арендата на арендатора в състоянието, в което се намира към момента на сключване на договора.
  • При Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът е длъжен да върне обекта на арендата в състоянието, в което го е приел, като се отчете обикновеното изхабяване в резултат на ползването с грижата на добрия стопанин.
  • При Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът е длъжен да ползва обекта на арендата съгласно уговореното и предназначението му, с грижата на добрия стопанин. Арендаторът няма право да променя предназначението на земеделската земя.

Образец на договор за аренда на земеделска земя и имущество

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за аренда на земеделска земя и имущество, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за аренда на земеделска земя и имущество

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

 

Към началото