Договор за заем

Договор за заем

  • С договора за заем заемодателят се задължава да предаде в собственост на заемателя парична сума, наричана по-долу ,,заетата сума’’.
  • С договора за заем заемодателят се задължава при условията и сроковете на този договор да върне заетата сума, както и да заплати като възнаграждение уговорената лихва.
  • С договора за заем заемодателят е длъжен да предаде заетата сума в уговорения срок, след като бъдат учредени съответните обезпечения.
  • При договора за заем заемателят може да върне заетата сума или част от нея предсрочно.
  • При договора за заем ако заемателят е в забава за връщане на заетата сума и/или за плащане на уговорената лихва, той дължи неустойка в размер на уговорения % от дължимата сума (главница и/или лихва) за всеки просрочен ден.

Образец на договор за заем

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за заем, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за заем

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла (контакти), като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото