Договор за изработка

Договор за изработка

  • С договора за изработка възложителят възлага, а изпълнителят приема на свой риск да извърши уговореното  и да го предаде на възложителя.
  • В договора за изработка същата следва да бъде извършена с материали и средства на изпълнителя.
  • С договора за изработка възложителят се задължава да приеме изработеното и да заплати на изпълнителя възнаграждение в размера и при условията, уговорени в  договора.
  • В договора за изработка за изработеното възложителят се задължава да заплати на изпълнителя договореното възнаграждение.
  • В договора за изработка възложителят е длъжен да окаже на изпълнителя необходимото съдействие за извършване на възложената работа.

Образец на договор за изработка

За Ваше улеснение Ви предоставяме образец на Договор за изработка, който можете да ползавате при осъществяване на своята дейност. При попълване на образеца е необходимо само да нанесете данни на страните, както и минималната информация необходима за изпълнението на съответния договор.

Изтегли от тук -> договор за изработка

Предоставените в настоящия линк образци на договори са преминали успешно дългогодишна съдебна практика и са се доказали като добър помощник на всички граждани при осъществявавена на тяхната дейност.

При необходимост от допълнителна информация при сключването на трудови, граждански или търговски договори, които не са включени в нашия сайт можете да ни пишете на имейла, като в рамките на деня наш служител ще Ви изпрати съответната бланка или образец на съответния договор.

Към началото