Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е неправителствена организация в обществена полза с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ.

За Сдружението

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ (СНЦ „БНАПП“) Е НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, С ОСНОВНА ЦЕЛ – ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНА ПОМОЩ

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ ОСИГУРЯВА ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПРАВНИ ИНТЕРЕСИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

  •  Консултации относно възстановяване на надвзети и недължими суми за ток, вода, сметки и глоби от монополни дружества, мобилни оператори, държавни институции, банки и други;
  • Консултации относно събиране на вземания от физически и юридически лица;
  • Имотни консултации;
  • Трудови консултации;
  • Консултации при изплащане на застрахователни обезщетения;
  • Консултации в областта на енергетиката – за регулиран и свободен пазар на ел.енергия, за потребители и производители на ел.енергия (физически и юридически лица);
  • Консултации относно излизане на свободен пазар на ел.енергия;
  • Консултации при ПТП, изплащане на обезщетения и други;
  • Семейни консултации, защита от домашно насилие и закрила на детето;

Изградената ни партньорска система за работа с партньорски организации, адвокатски дружества и асоциации в цялата страна гарантира професионално обслужване, персонално отношение, експедитивност, конфиденциалност, както и наличие на актуална информация във всеки един момент, по избрана от клиентите и партньорите ни форма – телефон, електронна поща, Фейсбук и/или на хартиен носител /поща, куриер/.

Оставаме на разположение на посочените телефон и електронна поща за допълнителна информация и въпроси, както и за предоставяне от Ваша страна на необходимата документация, необходима за да окажем помощ и съдействие.

ВАЖНО: Безплатните правни консултации не са ограничени само до по-долу изброените, а се отнасят за всякакви казуси на физически и юридически лица – български граждани и фирми, със седалище и адрес на управление в Република България.