За Нас

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ е регистрирано през 2016 г. като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Нептун“ – неправителствена организация в обществена полза, с основна цел – защита правата на потребителите и предоставяне на безплатни консултации и правна помощ, за да отговори на нарастващите обществени потребности на гражданите в морската столица на България от предоставяне на безплатна информация и осигуряване на ефективна защита на правата и интересите им.

Сдружението е вписано с Решение № 1 от 22.07.2016 г. по ф.д. 521/2016г. на Софиски градски съд и е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието на Република България.

В края на 2018 г. на извънредно събрание в гр. Варна е взето решение за разширяване на дейността на сдружението на национално ниво и организационни промени на сдружението, което придобива изцяло нов облик и променя наименованието си на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ /СНЦ „БНАПП“/.

Създадена е фейсбук страница, интернет сайт на сдружението, открити са и се откриват постоянни приемни в редица градове в България, сдружението вече има 18 314 членове.

Интересът към предоставяната правна помощ има и зад граница – български граждани, живеещи в чужбина /ЕС, Великобритания, САЩ, Канада, Украина и Руската Федерация / също се свързват на телефон или чрез фейсбук страницата или на електронната поща, за да получат информация и безплатна правна помощ и съдействие по различни казуси.

През 2020 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ /СНЦ „БНАПП“/ стартира процедура по национална представителност, на основание чл. 170 и сл. от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ за признаване на сдружението за представително по смисъла на чл. 170, ал. 1 от ЗЗП и предостави всички изискуеми документи до министъра на икономиката за изпълнени изисквания.

Към настоящият момент БНАПП има 18 314 членове и защитава интересите на българските граждани както в България, така и в чужбина /ЕС, Великобритания, САЩ, Канада, Украина и Руската Федерация /.

Към началото