Как да стана член

Членствени права и задължения
Чл. 8. (1) Членството в Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” може да бъде всяко лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява устава.

Към началото