УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

във връзка със сключени договори за туристически пакети, чието изпълнение е невъзможно в условията на извънредно положение поради разпространението на COVID-19 в България и по света

 

Във връзка с обнародвания в ДВ бр. 28 от 24.03.2020, Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, на основание Решението на НС от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение и предвидените мерки и действия по време на извънредното положение на територията на Република България и с оглед разясненията на Генерална дирекция Потребители и правосъдие на Европейската комисия от 19.03.2020 г. – Information of the Package Travel Directive in connection with the COVID-19 ) относно прилагането на Директивата за пакетните туристически пътувания и COVID 19, ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ:

На основание  чл. 4, т. 1 от ЗМДВИП се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение  сроковете, определени в Закона за туризма, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.

Тази мярка обхваща съответните изтичащи по време на извънредното положение срокове, регламентирани в Закона за туризма, включително и сроковете за туроператорите за възстановяване на платените суми по прекратени договори за туристически пакети на пътуващите, предвидени в чл. 88, ал. 6 и  чл. 89, ал. 8 от ЗТ. Мярката по отношение на удължаването на сроковете се прилага от 13 март 2020 г., когато се предвижда да влезе в сила ЗМДВИП след обнародването му в Държавен вестник.

І. С оглед на гореизложеното указваме:

1. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен по време на обявеното в страната извънредно положение в случаите на чл. 88, ал. 2, т. 2 от ЗТ и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът може да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, при всички случаи – не по-късно от един месец от отмяната на извънредното положение, на основание чл. 4, т. 1 от ЗМДВИП.

При липса на друго споразумение между туроператора и пътуващия, възстановяването при всички случаи трябва да бъде  не по-късно от един месец от отмяната на извънредното положение (на основание чл. 4, т. 1 от ЗМДВИП).

2. Когато по време на обявеното в страната извънредно положение пътуващият заяви прекратяване на договора за туристически пакет преди започването на неговото изпълнение при условията на чл. 89, ал. 5 от ЗТ, както и когато договорът бъде прекратен от туроператора поради възпрепятстване да го изпълни при непреодолими и извънредни обстоятелства (чл. 89, ал. 7, т. 2 от ЗТ), туроператорът е длъжен да възстанови на пътуващия всички дължими суми по чл. 89, ал. 6 и 7 от ЗТ. При липса на друго споразумение между туроператора и пътуващия, дължимите суми или плащания се възстановяват при всички случаи не по-късно от  един месец след отмяната на извънредното положение (на основание чл. 4, т. 1 от ЗМДВИП).

ІІ. Препоръчваме постигане на договорености с пътуващите за отлагане на пътуванията и ползването на туристически услуги до приключване на извънредното положение във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19

1. С цел отлагане на пътуването по сключен договор за туристически пакет туроператорът може да предложи промяна в датите, евентуално маршрутите, начина на пътуване и други елементи на пътуването, които съставляват основни характеристики на туристически услуги по смисъла чл. 82, ал. 1, т. 1 от ЗТ.

Когато се променя съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от ЗТ, както и ако туроператорът не може да изпълни някое от специфичните изисквания на  пътуващия по чл. 84, ал. 1, т. 1 от ЗТ  или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, туроператорът трябва да предложи на пътуващия в разумен срок да приеме предложената промяна.

Препоръчваме Ви да информирате пътуващите по ясен и разбираем начин за промените, които предлагате.

При съгласие на пътуващия с предложената промяна може да се подпише допълнително споразумения към договора, в който се описват всички изменени клаузи от договора и се обосновават причините, довели до промените в договора, както и отражението върху цената на туристическия пакет.

2. В случай, че пътуващият не приеме предложените по реда на т. 1 промени и прекрати сключения договор за туристически пакет, като туроператор можете:

2.1. да предложите туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако предлагате такъв, като информирате пътуващия за неговата цена. В случай че пътуващият приеме туристическия пакет-заместител, туроператорът няма да дължи възстановяване на платените суми по прекратения договор, тъй като ще ги прихване срещу дължимите плащания по новия договор (по аргумент от чл. 88, ал. 6 от ЗТ).

2.2. ако не е възможно да предложите туристически пакет-заместител, включително поради обявената пандемия от СЗО и приключване на мерките за справяне с Коронавирусната инфекция  на различните държави по различно време, може да предложите да издадете Ваучер, (по смисъла на разясненията на Генерална дирекция Потребители и правосъдие на Европейската комисия от 19.03.2020 г. – Information of the Package Travel Directive in connection with the COVID-19) за сумата, която пътуващите са внесли при Вас за вътрешен, входящ или изходящ туризъм. Задължително условие е ваучерът да бъде приет изрично от пътуващия вместо възстановяване на сумите по прекратения договор за туристически пакет, което се удостоверява с неговия подпис. Туроператорът, следва да предвиди право на пътуващия да има възможност да поиска пълно възстановяване на сумата, ако не се е възползвал от ваучера.

Целта на ваучера е да удостовери съгласието на пътуващия по направените плащания по прекратен договор за туристически пакет, които подлежат на възстановяване от туроператора, да бъдат приспаднати от стойността на последващ договор за туристически пакет.

Туроператорът гарантира ликвидността на ваучера.

При издаването на ваучери следва да спазвате общите принципи на гражданското право прилагащо се в договорните отношения на страните относно приложимите разпоредби и действащото законодателство в тази област.

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Към началото