Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ”, ЕИК: 177057901
Приет на Общо събрание, състояло се в гр. Варна на 12.12.2018г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Българска национална асоциация за правна помощ” е доброволно сдружение на граждани и е юридическо лице, регистрирано в съответствие на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за защита на потребителите на Република България.
(2) Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българска национална асоциация за правна помощ” е доброволна, извънпартийна и независима организация, която се ръководи от законите на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и етиката на своите членове.

Цели на сдружението
Чл. 5. Основните цели на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” са:
1. да съдейства на потребителите в Република България при защита на техните права и законни интереси чрез предоставяне на консултации, съвети и представителство за решаване по извънсъдебен и съдебен ред на конкретни правни спорове;
2. да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита;
3. усъвършенстване на гражданското общество и правния ред, осигуряване на бързина и високо качество при решаването на правни спорове между потребители и търговци;
4. да допринася за подобряването на икономическата и правна среда в България, в която се предоставят стоки и услуги на потребителите;
5. да предоставя помощ с консултации, съвети и правна помощ на пострадалите граждани и фирми от банки; застрахователни дружества; финансови институции; ВиК дружества; електроразпределителни дружества и др., свързани със защита правата на потребителите;
6. оказване на съдействие и правна помощ на застраховани-лица по отношение на упражняване на правата им по застрахователните договори, с оглед на получаването на справедливо обезщетяване на претърпените от тях вреди при ПТП и трудови злополуки.

Актуален устав БНАПП 12.02.2019.pdf.

Към началото